Nyheder

Arbejdet med digebyggeriet skrider fremad. På godt 14 dage er der sket store ændringer i landskabet på Enø. Ved Strandvejen er Holbøll en god 1/3 del gennem arbejdet. Bag det gamle lysstøberi graves der ud til spunsvæg og lerdiget op mod Reedtzholm er påbegyndt. Bag Fjordhusene er lerdiget kommet godt 1/2 vejs rundt. Fodringen af sand til stranden foregår nu med Mette Pan som leverandør. Sandet aflæsses på molen ved Yderhavnen og køres til stranden på lastbiler. Se Media Næstved for sidste nyt om denne del af projektet. http://www.media-Naestved.dk

12-07-2022

Nedenstående link viser de info-tavler der vil blive opsat forskellige steder på Lungshave og Enø. Den/de tavler der er relevante for det givne område vil blive placeret i og ved området de omhandler. Det samlede overblik kan fås på de tavler der opsættes centralt – ved kludekoger pladsen før broen til Lungshave/Enø.

22-06-2022

Bestyrelsens forslag til budget for 2023

På nedenstående link kan budgetforslaget for 2023 gennemses. Det fremgår af budgettet at bestyrelsen forslår en mindre honorering af bestyrelsesmedlemmerne. Det har vist sig, at der har været brugt og vil skulle bruges rigtig meget tid til arbejdet – specielt i opstarts- og anlægsfasen. Bestyrelsen håber derfor at generalforsamlingen kan godkende den foreslåede honorering samt budgettet i helhed.

Vi ses den 26. juni.

03-06-2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling i Digelauget afholdes søndag den 26. juni kl. 10.00 på Smålandshavet. Dagsordenen er i følge vedtægterne og kan ses på nedenstående link. Bestyrelsens skriftlige beretning, samt nye tilpassede vedtægter kan ses på nedenstående links. De nye vedtægter er tilpasset således, at vedtægterne er mere passende nu, hvor digelauget er etableret og i funktion. De nye vedtægter er til debat og forhåbentlig vedtagelse på generalforsamlingen.

27-04-2022

Nyhedsbrev ultimo april 2022

Bestyrelsen har nu sammen med Niras været gennem udbudsrunde for vores projekt, og vi modtog tilbud fra alle 6 inviterede firmaer.

Alle tilbud opfyldte kravene fra Niras om kyst og højvande sikring som foreskrevet i udbudsmaterialet. Der var en spredning i tilbuddene fra billigste afr. 25 mill. ex moms til dyreste på afr. 42 mill. ex moms. Ud fra udbudsteksten skulle vinder være billigste.

Det var Holbøll A/S med de 25 mill ex moms, og en enig bestyrelsen har derfor netop indgået kontrakt med Holbøll.

Det første arbejdsmøde mellem Enødigelaug, Niras og Holbøll afholdes i kommende uge, og dermed er vi i gang med det egentlige arbejde med sikring mod oversvømmelser af Lungshave og Enø.

Efter tidsplanen skal arbejdet startes i september 2022 og skal være afsluttet mod fjorden senest 1. februar 2023 og mod havet 1. april 2023 af pga. fredningsbestemmelserne for dyrelivet.

Bestyrelsen vil sammen med Niras og Holbøll orientere om det kommende arbejde til alle medlemmer generelt.

Det er det godkendte myndighedsprojekt, der er gældende for hele anlægget og som skal realiseres.

Der vil blive møder i delområderne med både information om arbejdsudførelse og dialog med beboerne omkring evt. problemer i udførslen.

Bestyrelsen vil sammen med Havnen og kommunen og nogle steder sammen med grundejerforeninger udpege arbejdsarealer til materialer, skurvogne etc. Byrådet har ultimo marts stillet kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit af dels byggelån og senere et langfristet lån, der skal afdrages over 25 år. Vi har endvidere fra Kystdirektoratet/ staten modtaget et tilskud til projektet på 7,6 mill. Bestyrelsen er i gang med arbejdet omkring lånoptagelse, og med forventelig hjælp af Næstved kommune.

Der har tidligere været fremlagt bud på, hvad det vil komme til at koste de enkelte grunde/ ejendomme dels beliggende under kote 2,5 m og dermed direkte truede af højvande og storme samt grunde/ ejendomme over kote 2,5 m og dermed indirekte truet.

Bestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt fremsætte beløbsstørrelse, men vi er overbeviste om at det ikke bliver dyrere end tidligere estimeret. Bestyrelsen vil løbende orientere om anlægsarbejdet på vores hjemmeside www.enødigelaug.dk , samt ved mails til Fællesudvalget og de enkelte grundejerforeninger.

Den ordinære generalforsamling i Enødigelaug skal iht. vedtægterne altid afholdes i juni måned.

Der er reserveret plads på 3F/ Smålandshavet søndag d. 26. juni 2022 kl. 10.

Indkaldelse med dagsorden forventes udsendt til alle medlemmer via e-boks. Bestyrelsen modtager gerne spørgsmål og kommentarer på mail kuerik@mail.dk

På bestyrelsens vegne

Kurt Eriksen

25-02-2022

Digeprojektet er skudt i gang.

Digelauget har indbudt 6 firmaer til udbudsrunden for etablering af diget på Lunghave og Enø.

Den 22. februar var der inviteret til besigtigelsestur på Lungshave/ Enø. Alle 6 firmaer mødte interesseret frem og deltog i spadseretur fra Kanalen, over lystbådehavnen, over stejlepladsen, gennem  Fjordhusenes område, over dæmningen og ud langs Enøkystvej frem til Lysstøberiet.

Efter en kaffepause fortsattes ved kystsiden med start ved Strandvejen 31-24 og videre på havdiget frem til Vinterbaderne med afslutning ved opgangen til Græshoppen.

Her blev der efter en kort spørgerunde sagt farvel til de seks firmaer med ønsket om at se gode og ikke for dyre tilbud fra alle.

Tidsfristen for at afgive tilbud er den 22. marts 2022 kl. 12.00. Efter åbningen af tilbuddene skal disse gennemregnes af NIRAS og det forventes at vi kan udvælge den endelige leverandør på det kommende bestyrelsesmøde den 25. marts 2022.

Opstart af anlægsarbejdet vil foregå fra 1. september og afsluttet senest 1. februar mod fjorden og 1. april mod kystsiden og Kanalen. I perioden mellem midt april og midt juni 2022 vil bestyrelsen sammen med entreprenør og NIRAS invitere til orienterings- og dialogmøder i del områderne, men mere om dette senere.

03-02-2022

Vi kom nogenlunde igennem stormen i den sidste weekend i januar. Heldigvis var vandstanden ikke så højt som forudsat af DMI, men behovet for dige-projektet står klart for os alle.

Det er derfor glædeligt, at projektet er sendt i udbud til 6 udvalgte entreprenører, som er inviteret til besigtigelse på Lungshave og Enø den 22 februar 2022. Troels Karlog (Projektleder fra Næstved Kommune) var i TV2 Øst med denne glædelige nyhed.

Udvælgelsesprocessen slutter i sidst i marts 2022, og det praktiske arbejde kan starte til efteråret.

30-11-2021

Enø Digelaug er kommet godt igang efter nedsættelsen af digelauget tilbage i september 2021. Efter et par møder i bestyrelsen er vi konstitueret med Kurt Eriksen som Formand og Ole Franke som Næstformand. Se flere detaljer på siden om Bestyrelsen.

Bestyrelsen kan kontaktes på mail til adressen: kontakt@enoedigelaug.dk

De enkelte medlemmer kan også kontaktes – se kontakt adresser og telefon nr. på siden om Bestyrelsen.

På det seneste bestyrelsesmøde, afholdt den 25. november på Smålandshavet fik bestyrelsen en gennemgang af projektmaterialet og det kommende udbudsmateriale af NIRAS. Det var en god og fyldig præsentation af selve projektet, tidsplanen samt detaljer i tdet kommende tilbudsmateriale. NIRAS færdiggører materialet i december. Vi vil offentliggøre materialet her på hjemmesiden så snart det er endeligt godkendt.

Anlægsprojektet sendes i udbud den 1. februar 2021. Der bliver besigtigelse for tilbudsgiverne den 21. februar – og det endelige valg af entreprenør til opgaven vil være på plads inden sommerferien 2022.

Anlægsarbejdet påbegyndes i september 2022 og afsluttes i april 2023.

Digelauget vil indkalde til lokalt borgermøde på Lungshave/Enø engang i det sene forår til nærmere information om projektet status mm.